"Deze versie is een vertaling, alleen de Franstalige versie is rechtsgeldig."

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

U HEBT NET INGELOGD OP DE WEBSITE "i6doc.com". LEES DE HIERNA VOLGENDE BEPALINGEN AANDACHTIG, WANT ZIJ VORMEN EEN CONTRACT AANGAANDE DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN IN DE ELEKTRONISCHE CATALOGUS van "i6doc.com". DOOR TE "klikken" NADAT U DE BESTELBON HEBT INGEVULD, WORDT UW BESTELLING GEVALIDEERD EN BEVESTIGT U DAT U ONHERROEPELIJK MET DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT. BIJGEVOLG KUNT U ALLEEN PRODUCTEN BESTELLEN INDIEN U DE ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT.

ARTIKEL 1: VOORWERP
De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden betreffen de aankoop door de klant van een of meer werken die via de website i6doc.com beschikbaar zijn.

ARTIKEL 2: ORDERVERWERKING
De bestelling door de klant is pas effectief geplaatst nadat de CIACO een ontvangstbewijs heeft gestuurd waarin ze bevestigt dat ze deze op zich neemt. De contractinformatie wordt opgenomen in een e-mail of brief ter bevestiging. De bestelling dient qua herkomst en inhoud voor echt te worden verklaard. De CIACO behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten wanneer en zo lang als deze niet voldoet aan de vereisten inzake authenticatie en toestemming van de klant betreffende de inhoud van het bericht, in het bijzonder wanneer de elektronische handtekening ontbreekt. De CIACO behoudt zich het recht voor om te weigeren de bestelling uit te voeren, zodra zou blijken dat de levering moet gebeuren in een zone die zij als onverantwoord beschouwt, hetzij door een gebrek aan betrouwbaarheid van het vervoer of de distributie, door oorlog, opstand, staking, hetzij door de communicatie van gegevens die duidelijk foutief, onvolledig of onnauwkeurig zijn, evenals om alle andere redenen die de uitvoering van het contract te onzeker zouden maken. De CIACO verbindt zich ertoe om de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via dezelfde weg als die waarlangs de bestelling werd ontvangen.

ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT
De klant kan binnen de vertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering, aan CIACO melden dat hij zich terugtrekt uit het contract bestaande uit zijn bestelling. Hij moet op zijn kosten de werken die hem niet bevallen, terugsturen ten laatste veertien kalenderdagen na de bekendmaking van zijn beslissing. De klant kan dan beslissen of hij een terugbetaling van de betaalde bedragen vraagt, in ruil voor het terugzenden van de werken op kosten van de klant, ofwel verzoekt om de werken om te ruilen. Vanaf de werkdag die volgt op de dag nadat de goederen aan de met de levering belaste transportonderneming werden bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat ze in perfecte staat werden geleverd, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, aanvaardt de CIACO alleen goederen die in perfecte staat worden geretourneerd. Het vervoer gebeurt voor rekening en risico van de klant.
Door hun aard, valt digitale inhoud die niet op een materiële drager geleverd is, niet onder het herroepingsrecht.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE BESTELLING
Behalve in geval van overmacht wordt de bestelling uitgevoerd binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft overgemaakt. Omstandigheden zoals oorlog, staking, brand, overstroming, lock-out, opstand, slechte weersomstandigheden, tekort aan materiaal, transportmiddelen of grondstoffen, accidenteel stilliggen van de vervaardiging, vertraging bij de leveranciers, dienen te worden beschouwd als veronderstellingen van overmacht wanneer deze tot gevolg hebben dat de levering of de ophaling van de levering wordt vertraagd of ten zeerste wordt bemoeilijkt. Het onvoorstelbare of onontkoombare karakter van de hoger genoemde omstandigheden wordt aangenomen. Na een opschorting van de verplichtingen van de partijen gedurende 60 dagen, kan elke partij het contract zonder schadevergoeding opzeggen door aan de medecontractant een aangetekend schrijven te sturen waarin de auteur verklaart dat hij van deze optie gebruik maakt. De CIACO kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de bestelde werken niet verkrijgbaar zijn. In geval van laattijdige levering wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en krijgt de klant de kans om zijn bestelling te annuleren. Hij heeft dan de keuze: ofwel vraagt hij dat de betaalde bedragen binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag tot terugbetaling worden terugbetaald, ofwel vraagt hij dat een of meer van de niet-verkrijgbare werken binnen de genoemde termijn worden omgeruild.

ARTIKEL 5: LEVERING
De werken worden geleverd op het adres dat de klant op de bestelbon heeft vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de geadresseerde. De klant kan verzoeken dat naar het leveringsadres een factuur wordt gestuurd, door het hiervoor voorziene vakje op de bestelbon aan te vinken.

ARTIKEL 6: DIGITAL MEDIA
Al dan niet beschermd door digitaal watermerk (watermark), zijn digitale inhouden (PDF en epub) onderworpen aan het auteursrecht net zoals fysieke media. Zodra de betaling is ontvangen, zal de link naar het te downloaden bestand beschikbaar zijn op de site onder "Mijn Account".

ARTIKEL 7: PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER DE KLANT
De informatie die aan de klant wordt gevraagd, is noodzakelijk om de bestelling te verwerken en kan aan de contractuele partners van de CIACO worden meegedeeld. De klant kan de CIACO aanschrijven om zich tegen het meedelen van deze informatie te verzetten of om zijn recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens die met betrekking tot hem in de bestanden van de CIACO zitten, te doen gelden.

ARTIKEL 8: ONTBINDING
De partijen kunnen van rechtswege de ontbinding van het verkoopcontract eisen indien een levering niet wordt betaald, uitstel van betaling wordt gevraagd, in geval van bankroet, faillissement, aanvraag van een onderhands of gerechtelijk akkoord, betwisting van handelspapier, overlijden, handelingsonbekwaamheid, collocatie of elk ander feit dat de insolvabiliteit van een partij kan doen vermoeden.

ARTIKEL 9: WAARBORG
De klant moet bij de levering de staat van de verpakking van de goederen controleren en zonder verwijl schade die aan de transportondernemer kan worden toegeschreven, vermelden op de leveringsbon. Bovendien moet de CIACO binnen een termijn van 5 dagen na de ontvangst van de bestelling op de hoogte worden gebracht, op straffe van ontzetting. Elk werk dat door de CIACO wordt erkend als zijnde beschadigd, wordt op kosten van de CIACO ofwel hersteld, ofwel vervangen.

ARTIKEL 10: PRIJS EN BETALING
De prijzen zijn weergegeven in euro en dienen te worden betaald aan de hoofdzetel van de CIACO. Deze prijzen zijn niet gewaarborgd na de kalenderdag die op het moment van de raadpleging in België van toepassing is. In de prijzen is de btw verrekend die op de dag van de bestelling van toepassing is. Elke verandering van het toepasbare tarief wordt automatisch in de prijs van de via de website aangeboden werken doorgerekend. De betaling dient te gebeuren ten laatste op de vervaldag die werd voorzien voor de uitoefening van het herroepingsrecht, hetzij 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Online elektronische betalingen per bankkaart of creditkaart worden ten vroegste opgevraagd bij het bestellen. In geval van wanbetaling is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de verkoper de gebruikelijke moratoire interesten verschuldigd, tegen een percentage van 15%, evenals een strafbeding van 15%, met een minimum van 65 EUR. Bovendien geeft het niet betalen van een factuur recht om elke lopende overeenkomst op te schorten of op te zeggen en uit dien hoofde een schadeloosstelling te bekomen.

ARTIKEL 11: BEWIJS
Niettegenstaande de andere schriftelijke bewijzen of elk bewijs dat wordt bewaard op een andere duurzame drager waar de klant toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers, die op de computersystemen van de CIACO worden bewaard, kunnen gelden als bewijs van de mededelingen tussen de partijen en van de inhoud van de bestellingen.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE
Het toepasselijk recht voor de onderhavige overeenkomst is het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.