Studentenarbeid

Dit werk is een nuttige leidraad bij het in dienst nemen van een student. Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten tewerk. Voor deze studenten is dit de gelegenheid om wat geld bij te verdienen waarmee zij... Lire la suite

Dit werk is een nuttige leidraad bij het in dienst nemen van een student.

Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten tewerk. Voor deze studenten is dit de gelegenheid om wat geld bij te verdienen waarmee zij dan met vakantie gaan, een belangrijke aankoop bekostigen, hun studies betalen….

De tewerkstelling van deze studenten confronteert de werkgevers elk jaar met steeds dezelfde weerkerende vragen: wie kan men als student tewerkstellen? Moet er een arbeidsovereenkomst opgesteld worden en wat moet er dan in vermeld worden? Mag de student om het even welke arbeid verrichten? Zijn er Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? Blijft de student 'persoon ten laste' van zijn ouders?

Dit boek wil in deze problematiek een belangrijke leidraad zijn en een duidelijk antwoord bieden op deze en nog veel meer vragen.


Livre broché - En néerlandais 39,00 €

InfoPour plus d'informations à propos de la TVA et d'autres moyens de paiement, consultez la rubrique "Paiement & TVA".

Spécifications


Éditeur
Anthemis
Auteur
Kathy de Taeye,
Collection
Les cahiers du Groupe S
Langue
néerlandais
Catégorie (éditeur)
Droit > Droit civil > Obligations et contrats
Catégorie (éditeur)
Droit > Droit économique, commercial et financier
BISAC Subject Heading
LAW000000 LAW
Code publique Onix
06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 )
3259 DROIT
Date de première publication du titre
01 juin 2012
Type d'ouvrage
Monographie

Livre broché


Date de publication
01 juin 2012
ISBN-13
978-2-87455-521-3
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 94
Code interne
978-2-87455-521-3
Format
14,8 x 21 x 0,6 cm
Poids
137 grammes
Prix
39,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu


Publier un commentaire sur cet ouvrage

Sommaire


Inhoudstafel


Inleiding 1


Hoofdstuk I
De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3
1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten ? 3
1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3
1.1.1. Leerplicht 3
1.1.2. Toegelaten tewerkstelling 4
1.2. Uitsluiting van bepaalde categorieën studenten 5
2. Wanneer kan men een studentenovereenkomst sluiten ? 6
3. Regels voor het sluiten van de studentenovereenkomst 7
3.1. De ouderlijke toestemming 7
3.2. Vermoeden van bestaan van een arbeidsovereenkomst 7
3.3. Vorm van de studentenovereenkomst 8
3.4. Verplichte vermeldingen in de studentenovereenkomst 8
3.5. Model van studentenovereenkomst 9
3.6. Dimona (Déclaration immédiate – onmiddellijke aangifte) : de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 10
3.7. Geen verplichting om een afschrift van de studentenovereenkomst en van het ontvangstbewijs
van het arbeidsreglement over te maken aan het Toezicht op de Sociale Wetten 10
3.8. Sancties 10
3.8.1. Wijze van beëindiging van de studentenovereenkomst 10
3.8.2. De studentenovereenkomst als sociaal document 11
3.9. Proefperiode 12
3.10. Arbeidsprestaties 14
3.10.1. Voltijdse of deeltijdse arbeid 14
3.10.2. Deeltijdse arbeid 14
3.11. Huisvesting van de student 16
3.12. Ziekte of ongeval van de student 16
3.12.1. Specifieke verplichtingen 16
3.12.2. Gewaarborgd loon 16
3.13. Einde van de studentenovereenkomst 18
3.13.1. Op de overeengekomen datum 18
3.13.2. Vóór de vervaldag bereikt is 18
3.13.3. Arbeidsongeschiktheid van de student gedurende meer dan zeven kalenderdagen 20


Hoofdstuk II
De student en de arbeidsvoorwaarden en -reglementering 21
1. Loon 21
1.1. Te respecteren minimumloon 21
1.2. Te respecteren voordelen 22
1.3. Ontvangen van het loon 23
2. Jaarlijkse vakantie – vakantiegeld 23
3. Feestdagen 23
4. Andere voordelen 24
5. Sociale documenten 24
5.1. Personeelsregister 24
5.2. Individuele rekening 24
5.3. De studentenovereenkomst 24
6. Jongerenarbeid – arbeidsduur – zondagsrust – nachtarbeid – betaalde feestdagen 25
6.1. Jongerenarbeid - verbod 25
6.2. Arbeidsduur 25
6.2.1. Grenzen van de arbeidsduur 25
6.2.2. Bezoldiging van de overuren 27
6.2.3. Inhaalrust 27
6.2.4. Pauzes en verplichte rusttijden 27
6.3. Zondagsrust – bijkomende rustdag – nachtarbeid – betaalde feestdagen 29
6.3.1. Zondagsrust en bijkomende rustdag – Betaalde feestdagen 29
6.3.2. Nachtarbeid 30
7. Arbeidsreglement 31
8. Buitenlandse studenten 31
8.1. Buitenlandse studenten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie of Zwitserland 31
8.2. Buitenlandse studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie of Zwitserland 32
8.2.1. Regelmatig verblijf in België 33
8.2.2. Onregelmatig verblijf in België 35
8.2.3. Stage 36
8.2.4. Alternerend leren 36
8.5.5 Zelfstandige arbeid 36


Hoofdstuk III
De student en de veiligheid en gezondheid op het werk 37
1. Het onthaal van de student in de onderneming 37
2. Werkkledij en individuele beschermingsmiddelen 38
3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen 39
4. Aan studenten verboden arbeid 40
4.1. Agentia 41
4.1.1. Fysische agentia 41
4.1.2. Biologische agentia 41
4.1.3. Chemische agentia 42
4.2. Procedés en werkzaamheden 43
4.3. Plaatsen 44
5. Gezondheidstoezicht 45


Hoofdstuk IV
De student en de sociale zekerheid 47
1. Onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid 47
1.1. Algemene regeling – onderwerping 47
1.2. Studenten uitgesloten van het stelsel van de sociale zekerheid 47
1.2.1. Tewerkstelling gedurende 50 dagen tijdens de periodes van nietverplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen 47
1.3. Praktische vragen over studentenarbeid beantwoord door de Rijksdienst voor sociale zekerheid 55
1.3.1. Studentencontingent en overschrijding 56
1.3.2. Studentencontingent en overschrijding 57
1.3.3. Studentencontingent en overschrijding 58
1.3.4. Studenten-extra's in de HORECA 59
1.3.5. Overschrijding bij verschillende werkgevers 59
1.3.6. Beperkte geldigheid van de code 60
1.3.7. Laattijdige Dimona 60
1.3.8. Overschrijding van het kwartaal bij de Dimona 60
1.3.9. Dimona en arbeidsovereenkomst 61
1.3.10. Notificatie DmfA (cross-controle Dimona – DmfA) en verschil in aantal aangegeven dagen 61
1.3.11. Vrijgave van het aantal dagen bij weigering door de werkgever 62
1.3.12. Aanpassing van de Dimona-data 62
1.3.13. Feestdagen na overeenkomst 63
1.4. Andere tewerkstellingen uitgesloten van het stelsel van de sociale zekerheid 63
1.4.1. Huispersoneel – dienstboden 63
1.4.2. Huispersoneel – ander 64
1.4.3. Gelegenheidsarbeiders in de landbouw 64
1.4.4. Socioculturele activiteiten 65
1.4.5. Sportmanifestaties 65
2. Socialezekerheidsprestaties 65
2.1. Kinderbijslag 65
2.1.1. Winstgevende activiteit 65
2.1.2. Sociale uitkeringen voortvloeiend uit de winstgevende activiteit 66
2.1.3. Werkzoekende 66
2.2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering 67
2.2.1. Geneeskundige verzorging 67
2.2.2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 67
2.3. Werkloosheid 67
2.3.1. Persoon ten laste 67
2.3.2. Inschakelingsuitkering 67
2.4. Arbeidsongevallen 68
2.4.1. Verzekering tegen arbeidsongevallen 68
2.4.2. Arbeidsongevallenvergoeding 68
2.5. Pensioen 68

Hoofdstuk V
De student en de fiscaliteit 69
1. Bedrijfsvoorheffing 69
2. Personenbelasting 70
2.1. Aangifte 70
2.2. Van belasting vrijgesteld inkomen 70
Bijlage 73
Bijlage 1 – Model van studentenovereenkomst 74
Bijlage 2 – Model van verklaring van de werkgever – onthaal nieuwe werknemers 78
Bijlage 3 – Model van bijlage bij de studentenovereenkomst – Verklaring op eer 79